KĐ Khối Lượng
Kiểm định khối lượng
Cập nhật ngày: 05/03/14
 
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
1 Cân phân tích Đến 1 kg
2 Cân kỹ thuật Đến 40 kg
3 Cân bàn Đến 10 tấn
4 Cân đĩa Đến 60 kg
5 Cân đồng hồ lò xo Đến 200 kg
6 Cân ô tô Đến 80 tấn
7 Quả cân F1: 1 mg ÷ 20 kg
F2: 1 mg ÷ 10 kg
M1, M2: đến 20 kg

 
Các Tin Kiểm Định Khác: