KĐ Dung Tích
Kiểm định dung tích
Cập nhật ngày: 05/03/14
 
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
DUNG TÍCH
1 Cột đo xăng dầu Q đến 100 L/phút
2
Phương tiện đo dung tích thông dụng:
- Ca đong
- Bình đong
- Thùng đong
Đến 100 L
3 Bể trụ nằm ngang đến 100 m3
4 Bể trụ đứng trên 100 m3
LƯU LƯỢNG
1 Đồng hồ xăng dầu đến 2400 L/phút

 
Các Tin Kiểm Định Khác: