KĐ Áp Suất
Kiểm định áp suất
Cập nhật ngày: 05/03/14
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
1 Áp kế kiểu lò xo (0 ÷ 600) bar
2 Áp kế chân không kiểu lò xo (-1 ÷ 0) bar
3 Huyết áp kế Đến 300 mmHg

 
Các Tin Kiểm Định Khác: