HC Khối lượng
Hiệu chuẩn Khối lượng
Cập nhật ngày: 05/03/14
 
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
1 Cân cấp chính xác I Đến 1.000 g
2 Cân cấp chính xác II Đến 32.000 g
3 Quả cân cấp chính xác F1 (1 ÷ 1.000) g
4 Quả cân cấp chính xác F2 1 mg ÷ 20.000 g
5 Quả cân cấp chính xác M1, M2 1 g ÷ 20 kg
6 Cân trạm trộn  
7 Cân đóng bao (50 ÷ 1.000) kg
8 Cân phễu định lượng cộng dồn 2,5 kg ÷ 6.000 kg
Các Tin Hiệu chuẩn Hóa lý - Mẫu Chuẩn Khác: