HC Dung tích - Lưu lượng
Hiệu chuẩn Dung tích - Lưu lượng
Cập nhật ngày: 05/03/14
 

 

 
 
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
DUNG TÍCH
1 Bình định mức (1 ÷ 2000) mL
2 Cốc đong (5 ÷ 3000) mL
3 Ống đong (5 ÷ 2000) mL
4 Burette (1 ÷ 100) mL
5 Pipette (0.5 ÷ 200) mL
6 Micro pipette (10 ÷ 10000) μL
7 Piston burette (0.01 ÷ 100) mL
8 Dilutor (10 ÷ 100000) μL
9 Dispenser (0.01 ÷ 200) mL
10 Bể trụ nằm ngang đến 100 m3
11 Bể trụ đứng trên 100 m3
LƯU LƯỢNG
1 Đồng hồ xăng dầu đến 2400 L/phút

 
Các Tin Hiệu chuẩn Hóa lý - Mẫu Chuẩn Khác: