HC Thời gian - Tần số
Hiệu chuẩn Thời gian - Tần số
Cập nhật ngày: 11/07/16

 

 

STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
1 Máy đo tốc độ vòng quay  
1.1 Kiểu không tiếp xúc (60 ÷ 60000) rpm
1.2 Kiểu tiếp xúc (200 ÷ 3000) rpm
1.3 Kiểu chớp (30 ÷ 10000) rpm
Các Tin Hiệu chuẩn Hóa lý - Mẫu Chuẩn Khác: