HC Nhiệt
Hiệu chuẩn Nhiệt
Cập nhật ngày: 07/07/16
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
1 Tủ nhiệt (-40 ÷ 300) oC
2 Bể điều nhiệt (2 ÷ 100) oC
3 Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp (-40 ÷ 420) oC
4 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng (-40 ÷ 400) oC
5 Nhiệt kế chỉ thị số và tương tự (-40 ÷ 1100) oC
6 Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự (-200 ÷ 2000) oC
7 Cặp nhiệt điện công nghiệp (-40 ÷ 960) oC
8 Nồi hấp (100 ÷ 125) oC
9 Lò nung (400 ÷ 1100) oC
10 Tủ BOD (2 ÷ 40) oC
11 Bộ phá mẫu COD (2 ÷ 165) oC
12 Nhiệt kế bức xạ công nghiệp (-20 ÷ 130) oC
13 Tủ sấy chân không (50 ÷ 140) oC
Các Tin Hiệu chuẩn Hóa lý - Mẫu Chuẩn Khác: