HC Độ dài
Hiệu chuẩn Độ dài
Cập nhật ngày: 04/03/14
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN PHẠM VI ĐO
1  Đồng hồ so (0 ÷ 50) mm
2  Thước cặp đến 300 mm
3  Thước vặn đo ngoài đến 100 mm
4
Máy thủy chuẩn
Độ chính xác 
≥ 1mm / 1 km
5 Máy kinh vĩ
Độ chính xác đo góc 
≥ 1”
6 Máy chiếu đứng
Độ chính xác
1/40,000 (2.5mm/100m)
7 Máy toàn đạt điện tử
Độ chính xác đo góc 
≥ 1”
Độ chính xác đo cạnh
≥ (1 + 1ppm x D) mm
8 Cần Benkelman  

 

Các Tin Hiệu chuẩn Hóa lý - Mẫu Chuẩn Khác: