Dự Án Phát Triển
Dự Án Phát Triển
Cập nhật ngày: 23/09/11
 
Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Trung Tâm Kỹ Thuật Và Ứng Dụng Công Nghệ
Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
 

1. THÔNG TIN CHUNG

- Địa điểm xây dựng: Số 45, đường 3-2, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước.

- Chủ đầu tư dự án: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

- Cơ quan tiếp nhận dự án: Trung tâm kỹ thuật & ứng dụng công nghệ Cần Thơ.

   Số 45, đường 3-2, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

2. MỤC TIÊU DỰ ÁN:

Tăng cường năng lực thử nghiệm, đo lường giúp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã được phân công, đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL.

3. THỜI GIAN:

Dự án được thực hiện trong 4 năm, từ 2007 đến 2010.

4. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:  68.970.162.000 đồng

5. NỘI DUNG: