Chức Năng Nhiệm Vụ
Chức Năng Nhiệm Vụ
Cập nhật ngày: 06/07/16
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước, trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Cần Thơ, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và cung cấp dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực: thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa, môi trường, công trình và hệ thống quản lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

Các nhiệm vụ chủ yếu:

 

- Thử nghiệm chất lượng, vệ sinh, an toàn các sản phẩm hàng hóa, môi trường, vật liệu, cấu kiện, công trình và bức xạ.
 
- Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, thiết bị bức xạ theo quy định của pháp luật.
 
- Giám định và thẩm định kỹ thuật về chất lượng, vệ sinh, an toàn của  sản phẩm hàng hóa, vật liệu, cấu kiện, công trình.
 
- Kiểm định và đánh giá an toàn công nghiệp, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; đánh giá an toàn bức xạ; kiểm định chất lượng công trình.
 
- Đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chứng nhận an toàn chịu lực công trình và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng. 
 
- Huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, đào tạo kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng; kiến thức khoa học công nghệ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; tập huấn an toàn lao động.
 
- Tư vấn đấu thầu, lắp đặt thiết bị; khảo sát địa chất, địa hình; xây dựng các giải pháp kỹ thuật, đánh giá tác động và thực trạng môi trường theo quy định của pháp luật; lập các dự án đầu tư phòng thí nghiệm, dự án nghiên cứu ứng dụng và xây dựng các hệ thống quản lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
 
- Bảo trì, sửa chữa, lắp đặt thiết bị thử nghiệm, thiết bị đo lường và các thiết bị kỹ thuật khác.
 
- Triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng.
 
- Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 
- Thực hiện việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.